臺北醫學大學

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *

身體化症


Somatization disorder
30081
ICD9 Histogram Somatization disorder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *