臺北醫學大學

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *

埃及血吸虫病


Schistosoma haematobium
1200
ICD9 Histogram Schistosoma haematobium
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *