臺北醫學大學

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *

髖部以下截肢狀態


Hip amputation status
V4977
ICD9 Histogram Hip amputation status
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *