臺北醫學大學

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *

手部截肢狀態


Hand amputation status
V4963
ICD9 Histogram Hand amputation status
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *